↑ Palaa kohteeseen Erikoislääkärikoulutus

Minustako työterveyshuollon erikoislääkäri?

Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoislääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen sekä toimimiseen erikoislääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Erikoisalan lisäksi koulutuksessa perehdytään terveydenhuollon suunnitteluun, hallintoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Professori Kari Reijula kertoo miksi työterveyshuoltoon kannattaa erikoistua

Mikä erikoisala sopii minulle? Käytä Lääkäriliiton valintakonetta.

Vuoden 2014 lopussa työterveyshuollon erikoistumisala on massiivinen liki 850 erikoistuvallaan. Suomen Lääkäriliiton tilastojen mukaan vuonna 2014 työikäisiä työterveyshuollon erikoislääkäreitä oli 836, joista 795 lääkärillä työterveyshuolto oli viimeksi suoritettu erikoislääkärioikeus. Saman lähteen mukaan työterveyshuollossa toimi kaikkiaan noin 2 000 lääkäriä, joista arviolta noin 1 300 kokoaikaisina ja 700 osa-aikaisina.  Kaikista työterveyshuollossa toimivista lääkäreistä noin 30 % toimi julkisella ja 70 % yksityisellä sektorilla, näistä työterveyshuollon erikoislääkäreitä oli julkisella sektorilla 46 % ja yksityisellä sektorilla 57 %. Noin viidennes lääkäreistä oli työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä.

Vastoin yleistä näkemystä, työterveyslääkärin työ on paljon muuta kuin työikäisten sairaanhoitoa. Työnkuva on kyllä toisaalta yksilöön kohdistuvaa yleislääkärin työtä, mutta toisaalta työterveyshuoltotyötä, jonka fokuksessa ovat työpaikka, työyhteisö ja muut yhteistyötahot. Näiden kahden painotus vaihtelee riippuen asiakasorganisaatiosta, työpisteestä ja ennen kaikkea työterveyslääkärin toimintaotteesta. Tavoitteena on asiakasorganisaation kanssa yhdessä tukea yksilön ja koko työyhteisön terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia. Parhaimmillaan työterveys tuottaa asiakkaalleen lisäarvoa esimerkiksi tuottavuuden lisääntymisellä.

Työn, työolosuhteiden, työhyvinvoinnin ja esimerkiksi esimiestyön merkitys yksilön työkyvylle on kiistaton. Käytäntö on opettanut, että työn tärkein terveysriski ei yleensä ole itse työssä, vaan henkisissä työolosuhteissa, eli siinä, millaista työpaikalla on. Jatkuva työpahoinvointi voi näyttäytyä työntekijöiden oireiluna ja lopulta sairauksina. Työterveyshuolto tarjoaa objektiivisen arvion työpaikan terveysriskeistä ja kehittämisehdotuksista. Työterveyshuollossa onkin perinteisesti painotettu preventiiviseen rooliin sairauksien hoidossa. Tässä syitä sille, miksi Suomessa työterveyshuolto on nostettu erityisen tärkeään rooliin työkykyä koordinoivana toimijatahona työurien pidentämisessä.

Työterveyshuollossa tehdyllä B-lausunnolla voi olla mitä suurin merkitys asiakkaalle ja lääkärille itselleen. Esimerkkinä voidaan mainita asiakkaan uudelleenkoulutus työeläkevakuutusyhtiön maksamana terveydentilalleen paremmin soveltuvaan työhön. Toisaalta työkyvyn arvioinnissa työterveyslääkäri ottaa suuren vastuun kun toteaa työkyvyttömäksi ihmisen, joka omasta mielestään on työkykyinen. Toisin sanoen työterveyslääkärin arviot menevät tutkintotodistustenkin edelle. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tuottaa erikoislääkäreitä, jotka pystyvät vastaamaan mm. näihin haasteisiin.

Tilastotietoa työterveyshuollon erikoisalasta

 

Erikoistuva Matti Palosaari kertoo millaista on työterveyshuollon erikoislääkärin työ